ad

Stanovy SZVvZ

bylaw-header

Stanovy SZVvZ – PDF verzia na stiahnutie (zdroj: www.szvvz.sk)

HLAVA I

Článok 1
Základné ustanovenia
 1. Názov: Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít (ďalej len “Zväz”).
 2. Sídlo Zväzu: Hradská 79, 821 07 Bratislava 214.
 3. Zväz je právnickou osobou, vykonávajúcou činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, podľa týchto stanov a svojich vnútorných predpisov.
 4. Zväz je podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením vojakov v zálohe a iných osôb, ktoré na základe apolitičnosti, dobrovoľnosti a rovnoprávnosti umožňuje uspokojovať záujmy a potreby svojich členov, mládeže a iných záujemcov o športovo-branné a branno-technické aktivity na území Slovenskej republiky v súlade s cieľom, poslaním a predmetom činnosti Zväzu.
 5. Zväz sa môže stať členom iných právnických osôb.

HLAVA II

Článok 2
Cieľ, poslanie, predmet a úlohy činnosti Zväzu
 1. Cieľom, poslaním a predmetom činnosti Zväzu je vytvárať podľa jeho možností podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov a ostatnej verejnosti v oblastiach športovo-branných a branno-technických aktivít tak, aby prispeli k získavaniu a rozvoju ich:
  1. teoretických poznatkov o histórii a aktuálnom stave a úrovni brannej politiky a vojenskej techniky so zameraním na takticko-technické vlastnosti a možnosti jej praktického uplatnenia
  2. telesného a duševného zdravia a zdatnosti;
  3. pohybových a telesných zručností a schopností;
  4. formovania osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami;
  5. spoločensky vhodného využívania voľného času účastníkov týchto aktivít – detí, mládeže a dospelých.
 2. Zväz zastupuje svojich členov pri presadzovaní a obhajovaní ich spoločných práv, záujmov a potrieb voči orgánom verejnej správy a ostatným subjektom.
 3. Svojim členom Zväz poskytuje v rámci svojich podmienok a možností služby, poradenstvo a pomoc pri zabezpečovaní ich činnosti.
 4. Zväz na zabezpečenie cieľa, poslania a predmetu svojej činnosti za zameriava najmä na plnenie týchto úloh:
  1. rozvoj spolupráce s verejnou správou, ozbrojenými silami a občianskymi združeniami a inými subjektami, ako aj zahraničnými organizáciami obdobného charakteru;
  2. organizácia a budovanie všestrannej osvety a propagácie o zameraní a výsledkoch svojej činnosti prispievaním článkami do novín a časopisov, prípadne vydávaním informačných dokumentov a periodík s brannou a zväzovou tematikou;
  3. rozvoj športovo-branných aktivít obyvateľstva a mládeže a uspokojovanie športových záujmov svojich členov,
  4. organizáciu športovo-branných, branno-technických podujatí pre svojich členov, mládež a ostatnú verejnosť, výkonnostné streľby z malokalibrových a veľkokalibrových zbraní;
  5. poskytovanie organizačných, administratívnych, ekonomických a iných služieb členom zväzu za účelom zabezpečenia ich aktivít v rámci svojich reálnych podmienok a možností;
  6. poskytovanie príspevkov a podpory členom zväzu za účelom zabezpečenia ich športovo-branných a branno-technických aktivít;
  7. organizácia vzdelávacích a výchovných podujatí (školenia, kurzy, semináre a pod.);
  8. podieľanie sa podľa spoločenských požiadaviek na brannej výchove obyvateľstva a mládeže,
  9. vytvára záujmovo-odborné a študijné skupiny na štúdium a popularizáciu vojenskej histórie, branno-spoločenských a vlasteneckých tradícií štátu a vojenstva na Slovensku a vo svete;
  10. špecifikuje podmienky pre získanie a udelenie výkonnostných tried, potvrdzuje výkonnostné triedy a vydáva potvrdenie streleckej organizácie k žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľovi, ktorý je platným členom Zväzu, ak žiada o vydanie (predĺženie) platnosti zbrojného preukazu s oprávnením držať zbraň a strelivo na športové účely;
  11. udeľuje výkonnostné triedy v zavedených súťažných disciplínach;
  12. spravuje vlastný majetok, majetok vo výpožičke a v nájme;
  13. sústreďuje finančné prostriedky a zabezpečuje systém rozdelenia a poukazovania štátnych, verejných, súkromných a vlastných zdrojov, ktoré sú svojou právnou povahou určené na spoločné financovanie členov Zväzu a predmetu ich činnosti formou kriteriálnych príspevkov;
  14. koordinuje činnosť združených subjektov a spolupracuje pri tvorbe plánov Zväzu;
  15. vykonáva podnikateľskú činnosť a vstupuje do obchodných vzťahov za účelom podpory cieľa, poslania a predmetu činnosti Zväzu a jeho členov.

HLAVA III
PODMIENKY ČLENSTVA VO ZVÄZE

Článok 3
Členstvo
 1. Členstvo vo Zväze je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu.
 2. Členom Zväzu môže byť štátny občan SR alebo iná osoba, ak súhlasí so stanovami a poslaním Zväzu, aktívne pracuje v Klube vojakov v zálohe (ďalej len “KVvZ” alebo “klub”) alebo Zväz inak podporuje.
 3. O prijatí člena rozhoduje Rada klubu (ďalej len “RK”) do ktorého sa prihlásil. Dokladom o členstve je členský preukaz, ktorý vydá RK po zaplatení prvého členského príspevku a klubového príspevku ak sa na ňom členská schôdza uzniesla.
 4. Jednotné členské preukazy Zväzu zabezpečuje, prideľuje im evidenčné čísla a klubom ich na základe predloženia potvrdenia o odvedení stanovenej sumy členského príspevku bezplatne dodáva Ústredná rada SZVvZ (ďalej len “ÚR”).
 5. Člen Zväzu môže byť členom len jedného KVvZ na území SR.
 6. Čestným členom KVvZ sa stáva osoba podľa rozhodnutia členskej schôdze klubu. Na udelenie čestného členstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Podmienky čestného členstva stanoví ÚR vnútorným predpisom.
Článok 4
Práva a povinnosti člena Zväzu
 1. Člen Zväzu má právo:
  1. zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných zväzom;
  2. hlasovať, po dovŕšení 15 rokov voliť a po dovŕšení 18 rokov byť volený do orgánov zväzu. Do ústredných a krajských orgánov Zväzu môže byť zvolený člen, ktorého členstvo vo zväze trvá viac ako jeden rok;
  3. podieľať sa v súlade s týmito stanovami na tvorbe orgánov Zväzu;
  4. navrhovať kandidátov a prostredníctvom delegátov voliť členov do orgánov Zväzu;
  5. byť informovaný o činnosti a uzneseniach orgánov Zväzu;
  6. podávať návrhy a podnety všetkým orgánom Zväzu, žiadať ich vybavenie, vysvetlenie postupu alebo rozhodnutia;
  7. zúčastňovať sa na rokovaní orgánov Zväzu, ktoré rokujú o jeho činnosti. Ak sa má prerokovávať jeho osobná zodpovednosť vyplývajúca zo zverenej funkcie, musí byť pozvaný písomne a včas;
  8. slobodne sa na pôde Zväzu vyjadrovať, obhajovať a presadzovať svoje názory a stanoviská k činnosti Zväzu i činnosti jednotlivých predstaviteľov orgánov. Za svoje názory a stanoviská nemôže byť nijako postihovaný;
  9. podávať návrhy, pripomienky a odvolania a požadovať na ne od orgánov Zväzu do 30 dní od doručenia stanovisko;
  10. odvolať sa proti rozhodnutiu smerujúcemu proti nemu až k ústrednému orgánu Zväzu;
  11. podľa svojich záľub, možností a schopností sa zapojiť do športovej, spoločenskej, výchovnej a inej činnosti Zväzu;
  12. so súhlasom a za podmienok stanovených Zväzom používať výcvikové a športové zariadenia, výstroj a výzbroj, ktoré sú majetkom alebo v užívaní Zväzu;
  13. podieľať sa na výhodách, ktoré Zväz poskytuje svojim členom;
  14. nosiť a používať symboliku označujúcu príslušnosť k Zväzu, označenie výkonnostných a kvalifikačných tried, čestné tituly a vyznamenania získané v rámci športovo-branných a branno-technických aktivít aj pred vznikom Zväzu.
 2. Člen Zväzu je povinný:
  1. dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy a uznesenia orgánov Zväzu a správať sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno a záujmy Zväzu;
  2. obhajovať a presadzovať záujmy Zväzu, plniť jeho programové ciele;
  3. aktívne sa zapájať do činnosti Zväzu, riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol vo Zväze poverený a ktoré prijal;
  4. propagovať aktivity vykonávané v rámci Zväzu;
  5. platiť stanovený ročný členský príspevok a klubový príspevok, ak ho členská schôdza schválila;
  6. v rámci svojich možností získavať nových členov a sympatizantov Zväzu;
  7. chrániť a ošetrovať majetok Zväzu a podľa svojich schopností a možností sa podieľať na zveľaďovaní tohto majetku;
  8. poskytovať potrebnú súčinnosť orgánom Zväzu a pri uplatňovaní spoločných záujmov.
  9. oznámiť predsedovi KVvZ najneskôr do 15 dní od vzniku každú zmenu osobných (meno a priezvisko) a kontaktných údajov (adresa miesta pobytu, telefón, e-mail).

2016 Powered By Wordpress.